Regulamin

Regulamin platformy internetowej zarezerwujsplyw.pl

Dane rejstrowe administratora Portalu:
Sylwia Hałasa
adres: Tomaszów Lubelski, M.C. Skłodowskiej, nr 19a, 22-600
NIP: 7931592383

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Spływ – oferta spływu znajdująca się na Portalu (np. spływ kajakowy)
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która oferuje spływy
 4. Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna zawierająca umowę z Pośrednikiem
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zarezerwujsplyw.pl/regulamin)
 6. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://zarezerwujsplyw.pl
 7. Operator Płatności – PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
 8. Pośrednik – Sylwia Hałasa, adres: Tomaszów Lubelski, M.C. Skłodowskiej, nr 19a, 22-600, NIP: 7931592383

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Portalu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Spływów. Sprzedawca może reklamować swoje spływy oraz korzystać z Portalu w celu zarządzania spływami.

 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Sprzedawcy odpłatnie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Pośrednik świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawców. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy

 4. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem Portalu oraz korzystania z Spływów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 5. W sytuacji, w której, korzystanie ze Spływów wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie na Portalu.
 6. Kupujący nie może dokonać rezerwacji anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Portalu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Portalu, Pośrednik podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki s łużące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Portalu. Kupujący powinien poinformować Pośrednika o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu, Kupujący i Sprzedający może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zarezerwujsply[małpa]gmail.com. W reklamacji powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu. Pośrednik będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 11. Wszystkie ceny podane na Portalu są cenami brutto.

§ 3
Rezerwacja Spływów

 1. W celu zarezerwowania Spływów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1) wybrać ofertę spośród dostępnych na Portalu,
  2) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
  3) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zarezerwowania,
  5) kliknąć w przycisk „Rezerwuj”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Rezerwuj”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za spływ lub na stronę potwierdzenia (w zależności od wybranego sposobu płatności).

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zarezerwowania. Z tą chwilą umowę o rezerwacji spływu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie rezerwacji Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia
 4. Jeżeli Kupujący chce wystawienia faktury, powinien w tym celu kontaktować się ze Sprzedawcą

§ 4
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Pośrednikiem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w każdym czasie, ponoszę jedynie dotychczasowe poniesione (w tym naliczone) opłaty.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli Pośrednik uzna, że Konsument nadużywa zasad związanych ze zwrotem środków, na przykład kiedy żąda zwrotu po skorzystaniu ze znacznej części Spływów (więcej niż 20% Spływów) lub w sytuacji gdy wcześniej otrzymał już zwrot środków, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zwrotu, zablokowania konta użytkownika, a w skrajnej sytuacji do ograniczenia korzystania z Usług w przyszłości.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Pośrednik zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Pośrednik został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Pośrednik ma prawo usunąć treści Konsumenta związane z tym Kursem, takie jak komentarze, pytania, recenzje ponieważ prawo do ich tworzenia mają jedynie uczestnicy danego Spływów a Konsument po odstąpieniu od umowy nie jest już jego uczestnikiem. 

§ 5
Odpowiedzialność za wady

 1. Jeżeli Konsument stwierdzi wadę Portalu, powinien poinformować o tym Pośrednika, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Konsument może kontaktować się z Pośrednikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Pośrednik ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 4. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Pośrenika za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Pośrednikiem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Pośrednik.
 2. Dane osobowe Konsumenta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5) obsługa zapytań kierowanych przez Konsumentch nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  7) dostęp do wykupionych usług
 3. Odbiorcami danych osobowych Konsumenta są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Konsumenta są przechowywane w bazie Pośrednika przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Konsument może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Pośrednika. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Pośrednik będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Konsumenta do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Konsumenta jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane
 5. Uprawnienia Konsumenta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Pośrednika dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Pośrednikiem, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://zarezerwujsplyw.pl/polityka-prywatnosci

§ 6
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Pośrednik wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie usłgi w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Portal konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na Portalu internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7
Pozostałe postanowienia

 1. Pośrednik zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert Sprzadających.
 2. Pośrednik zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Portalu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 r.